Evensongs Leeuwarden

Vanaf januari 2016 wordt elke tweede zondag van de maand (met uitzondering van augustus) in de Grote Kerk van Leeuwarden om 17.00 uur een Choral Evensong door de Schola Liturgica Leeuwarden worden gezongen. Het koor bestaat uit geoefende zangers en staat onder leiding van Geke Bruining-Visser. Theo Jellema bespeelt het orgel.

Liturgie 201011 evensong Leeuwarden
U kunt de livestream vinden om even voor vijf uur op zondagmiddag 11 oktober 2020 op www.choralevensong.nl vinden

Hier kunt u de muzieklijst van het komende seizoen 2019/2020 downloaden (versie 12-1-2020)

De toegang is gratis, wel zal er een collecte gehouden worden voor de kerk en om deze serie in stand te kunnen houden. Meer informatie te vinden op onze Facebookpagina Evensongs Leeuwarden

Hier kunt u de Youtube pagina vinden

Heb je belangstelling om mee te doen mail dan voor informatie naar: info@zingeninengeland.nl.

Het koor is projectmatig opgezet. Iedere zanger studeert zelf de muziek in, elke zaterdag voorafgaand aan de evensong vindt een repetitie plaats in de Waalse kerk (van 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur). Op de dag van de Evensong repeteren we van 15.00 uur tot 16.30 uur).

Nunc Dimittis – Purcell

AUGUSTUS GEEN EVENSONG Schola Liturgica zingt in Edinburgh Cathedral

(onderste foto’s van Ad Fahner)
001 Koor in het Koor

009 het koor

004

(Onderste foto’s Eerde Bruining)
25002354006_898ba99d3a_o

Choral Evensong Leeuwarden
Choral Evensong Leeuwarden
Canterbury 2009
Canterbury 2009

[whohit]-201 Evensongs Leeuwarden-[/whohit]

Choral Evensong

Choral Evensong Format Grote Kerk Leeuwarden

Koorgebed (zie bijlage)

Allen gaan staan
Processiehymn (zie bijlage)

Openingswoorden:

Vg: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Broeders en zusters
Belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God.
Allen: Wij belijden voor God en voor elkaar
Wat wij misdeden
In woord en gedachte
In doen en laten
Toon, Heer, Uw barmhartigheid
En schenk uw heil.
Vg.: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Allen: Amen

Preces
Priest: O Lord, open thou our lips.
Answer: And our mouth shall show forth thy praise.
Priest: O God, make speed to save us.
Answer: O Lord, make haste to help us.
Priest: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost,
Answer: as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Priest: Praise ye the Lord
Answer: The Lord’s Name be praised.

Vertaling
v: Heer, open mijn lippen.
k: Mijn mond zal zingen van uw eer.
v: God, kom mij te hulp.
k: Heer, haast U mij te helpen .
v: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
k: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
v: Loven wij de Heer.
k: De naam van de Heer zij geprezen.

Allen gaan zitten

Inleidende improvisatie
Berijmde psalm (zie bijlage)
Onberijmde psalm (zie bijlage)

Eerste lezing uit het Oude Testament (zie bijlage)

Magnificat (zie bijlage)
My soul doth magnify the Lord: and my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
For he hath regarded : the lowliness of his handmaiden.
For behold, from henceforth : all generations shall call me blessed.
For he that is mighty hath magnified me : and holy is his Name.
And his mercy is on them that fear him : throughout all generations.
He hath showed strength with his arm : he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat : and hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things : and the rich he hath sent empty away.
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel :
as he promised to our forefathers, Abraham and his seed, for ever.
Glory be to the Father, and to the Son : and to the Holy Ghost
As it was in the beginning, is now, and ever shall be : world without end. Amen.

Vertaling
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tweede lezing uit het Nieuwe Testament (zie bijlage)
Nunc dimittis (zie bijlage)
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace : according to thy word.
For mine eyes have seen : thy salvation,
Which thou hast prepared : before the face of all people;
To be a light to lighten the Gentiles : and to be the glory of thy people Israel.
Glory be to the Father, and to the Son : and to the Holy Ghost
As it was in the beginning, is now, and ever shall be : world without end. Amen.

vertaling:
Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heengaan.
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat Gij hebt bereid voor de volken:
het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Allen gaan staan
Credo tekst lied 340d

Responses
Priest: The Lord be with you.
Answer: And with thy spirit.
Priest: Let us pray.
Answer: Lord, have mercy upon us.
Christ, have mercy upon us.
Lord, have mercy upon us.

Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, But deliver us from evil. Amen.
Priest: O Lord, shew thy mercy upon us.
Answer: And grant us thy salvation.
Priest: O Lord, save the King.
Answer: And mercifully hear us when we call upon thee.
Priest: Endue thy Ministers with righteousness.
Answer: And make thy chosen people joyful.
Priest: O Lord, save thy people.
Answer: And bless thine inheritance.
Priest: Give peace in our time, O Lord.
Answer: Because there is none other that fighteth for us, but only thou, O God.
Priest: O God, make clean our hearts within us.
Answer: And take not thy Holy Spirit from us.

Vertaling
v: De Heer zij met u.
k: En met uw geest.
v: Laat ons bidden.
k: Heer, ontferm u, Christus ontferm u, Heer ontferm u.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen.
v: Heer, kom met uw genade over ons.
k: En schenk ons uw heil
v. O Heer, bewaar de koning.
k: En verhoor ons uit genade als wij tot U roepen.
v: Bekleed uw dienaren met rechtvaardigheid.
k: En vervul uw volk met blijdschap.
v: O Heer, red uw volk.
k: En zegen uw erfdeel.
v: Geef vrede in onze dagen, o Heer.
k: Want er is niemand die voor ons opkomt dan Gij alleen, o God.
v: Schep in mij een zuiver hart, o God.
k: En neem uw heilige Geest niet van ons weg.

Collects
Priest: The Collect of the Day: zie bijlage
… Answer: Amen.

The Collect for Peace:
O God, from whom all holy desires, all good counsels, and all just works do proceed,
give unto thy servants that peace which the world cannot give;
that both, our hearts may be set to obey thy commandments,
and also that, by thee, we being defended from the fear of our enemies
may pass our time in rest and quietness;
through the merits of Jesus Christ, our Saviour. Answer: Amen.

Priest: The Collect for Aid against all Perils:
Lighten our darkness, we beseech thee, o Lord;
and by thy great mercy defend us from all perils and dangers of this night;
for the love of thy only Son, our Saviour, Jesus Christ. Answer: Amen.

Vertaling
v: Gebed van de dag: zie bijlage

v: Gebed om vrede:
O God, van U zijn alle verlangens afkomstig, elke goede raad en alle goede werken.
Geef aan uw dienaren die vrede die de wereld niet geven kan,
zodat ons hart in staat mag zijn te gehoorzamen aan uw geboden,
en wij, door U bevrijd van de angst voor onze vijanden,
onze tijd in rust en vrede mogen doorbrengen;
omwille van Jezus Christus, onze Verlosser. Amen.

v: Gebed om hulp in alle gevaar:
Verlicht onze duisternis, zo smeken wij U, Heer;
en bescherm ons door uw grote genade
tegen alle dreiging en gevaar van deze nacht;
omwille van de liefde van Jezus Christus, uw enige Zoon, onze Verlosser. Amen.


Anthem (zie bijlage)
Voorbeden
Allen gaan staan
Hymn (zie bijlage)

Zegenbede
vg: De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven
allen: Amen.
vg: Loven wij de Heer.
allen: Wij danken God.

Allen gaan zitten
Voluntary (zie bijlage)

[whohit]-Choral Evensong-[/whohit]

Durham jaarwisseling 2016/2017

Durham Cathedral

Voor de tweede maal mogen we met een koor in Durham Cathedral zingen. Een paar jaar geleden hadden we al een onvergetelijke ervaring met het zingen gedurende de jaarwisseling in deze prachtige kathedraal. Nu Mogen we opnieuw gedurende de jaarwisseling zingen. We beginnen met zingen op vrijdag 30 December en sluiten af op vrijdag 6 januari. Van zangers verwachten wij dat zij zelfstandig kunnen zingen en koorervaring hebben.

Wij zijn bereid om de volledige reis voor u te organiseren.
Durham Cathedral

Elke dag zingen we de Evensong in de kathedraal. Op zondag ook nog de Eucharist en Mattins.

[table caption=”Nog plaats voor: ” width=”150″ colwidth=”150|30|150|30|150|30|150|30″ colalign=”left|left”]
sopranen:, NEE, alten:, NEE, tenoren:,NEE, bassen:,NEE
[/table]
[table caption=”Repetitiedata op zaterdag van 10.00 – 15.00 uur” width=”500″ colwidth=”125|125|125|125|125″ colalign=”left|left|left”]

17 September 2016, 1 oktober 2016, 5 November 2016, 26 november 2016, 17 december 2016

[/table]
(zie voor definitieve repetitiedata de agenda).

Wilt u zich aanmelden, klik dan HIER Nadat alle stappen voor het aanmelden zijn doorlopen krijgt u een automatische bevestiging.
[table caption=”Organisatiekosten (muziek, directie, organist en overige kosten); ” width=”600″ colwidth=”125|125″ colalign=”left|left”]

Deelnemers, Donateurs
140 Euro, 130 Euro
[/table]
Om u aan te melden klik op: Inschrijven voor Durham.

Lukt het niet om u aan te melden, stuur dan een mailtje naar info@zingeninengeland.nl

Durham

Coventry Cathedral oktober 2016

In oktober 2016 zingen we met een projectkoor in Coventry Cathedral. De oude kathedraal van Coventry is verwoest in een groot bombardement door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. De stad werd in een puinhoop veranderd. Na de oorlog heeft men de muren van de oude kathedraal laten staan en is een indrukwekkende nieuwe kathedraal gebouwd. De kathedraal heeft banden met andere in de oorlog verwoeste steden zoals Dresden en Rotterdam. Ter gelegenheid van de opening van de kathedraal heeft Britten zijn War Requiem gecomponeerd.

We zingen in Coventry op Zaterdag 22 oktober 2016 en zondag 23 oktober 2016.Op zaterdag zingen we een Evensong en op zondag de Evensong en Eucharistieviering. De Evensong wordt zowel op zaterdag als zondag gezongen om 16.00 uur. De Eucharistie wordt gevierd op zondagmorgen om 10.30 uur.

Wij zijn bereid om de gehele reis te organiseren. Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze. Voor degenen die op zondagavond weer terug willen zijn is dit mogelijk door een vlucht vanaf Heathrow om 21.00 uur ‘s avonds met de KLM cityhopper. Na aanmelding volgt een inventarisatie en weten we ook hoeveel e.e.a. gaat kosten.

Coventry01

[table caption=”Nog plaats voor: ” width=”150″ colwidth=”150|20|150|20|150|20|150|20″ colalign=”left|left”]
sopranen:, NEE, alten:, NEE, tenoren:,NEE, bassen:,NEE
[/table]

Dit is een gesloten project. Mocht u balangstelling hebben stuur dan een mailtje naar info@zingeninengeland.nl

[table caption=”Repetitiedata op zaterdag van 10.00 – 15.00 uur” width=”500″ colwidth=”125|125|125|125″ colalign=”left|left|left”]

10 september 2016, 24 september 2016, 8 oktober 2016

[/table]
Zie voor definitieve repetitiedata onder Agenda

Wilt u zich aanmelden, klik dan op de aanmeldknop onder organisatiekosten. Nadat alle stappen voor het aanmelden zijn doorlopen krijgt u een automatische bevestiging. (Krijgt u die niet stuur dan een mailtje naar info@zingeninengeland.nl).
[table caption=”Organisatiekosten (muziek, directie, organist en overige kosten); ” width=”600″ colwidth=”125|125″ colalign=”left|left”]

Organisatiekosten, Organisatiekosten donateurs,Inclusief Reis- en verblijf
95 Euro, 90 Euro, nader te bepalen[/table]
Inschrijven voor Coventry

(nadat u voor Inschrijven voor Coventry hebt gekozen, kunt u uit de bovengenoemde opties kiezen, kiest u voor inclusief Reis- en verblijf, dan wordt eerst contact met u opgenomen).

Algemene voorwaarden:
Voor algemene informatie en voorwaarden met betrekking tot onze projecten kunt u bijgaand pdf bestand downloaden door hier te klikken.

Coventry02

2014 Norwich jaarwisseling

Waarom?
norwich-03
Waarom is het toch zo moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen de winterweek van Schola Liturgica?
Het is opvallend: zangers die een keer mee gingen naar een Engelse stad in de periode rond de jaarwisseling, zie je wel héél vaak terugkeren. Is hier sprake van een verslaving?
Komt het door de prachtige kathedralen, waar je een volle week alle diensten mag zingen?
Is het die stapel afwisselende muziek? Of het dagritme van ’s morgens ‘iets leuks doen’, ’s middags repeteren en een Evensong zingen en ’s avonds de gezelligheid van de groep zangers? Voel je het warme welkom dat de Schola Liturgica telkens ontmoet in de kathedraal? Zijn het de mooie en interessante steden in Engeland? De sfeer van de eeuwenoude en nooit onderbroken traditie? Of is het toch de aanstekelijke hartstocht Geke en Sjouke voor de mooie en muzikale Anglicaanse liturgie?
Ach, wat maakt het ook uit… Noem het gerust verslavend; het is een heel mooie verslaving en je doet er niemand verdriet mee.

norwich-04
Van 27 december 2014 t/m 2 januari 2015 zong een projectkoor van Schola Liturgica weer in Norwich Cathedral. En het was weer een bijzonder aangename week.
Ook hier de waarom-vraag?
Om de prachtige kathedraal, gebouwd vanaf eind 11e eeuw met een hoge toren uit de 15e eeuw, met nog resten van het vroegere klooster.
norwich-05
Om de fantastisch mooie en fantasievolle ‘bosses’: de versierde sluitstenen van de boogconstructies in het dak van de kerk en de kooromgang. Prachtige taferelen uit het oude- en nieuwe testament. Met als bijzonderheid de ‘greenmen’: oude heidense, woeste koppen met plantengroei uit mond en neus om boze geesten te verjagen. Een leuk spel om ze te zoeken!

Om de stijlvolle songschool, die in 2000, samen met de refectory, aan de kathedraal is toegevoegd op de fundamenten van de oude kloostergangen.

Om de precentor, die koor en dirigenten op de proef stelde door bij de eerste Evensong direct na het Credo ‘The Lord be with you’ in te zetten. “Even zien of ze bij de les zijn”, dacht hij kennelijk. Tijdens de Eucharist op nieuwjaarsdag zette hij de aanvangswoorden voor het eucharistisch gebed/prefatie zingend in. Alleen de gesproken versie was gerepeteerd, maar Geke ving het behendig op door met handgebaren de toonhoogte aan te geven. ‘Be alert in Norwich!’

Om de mis van Ton de Leeuw op zondag 28 december. Een mis van een Nederlandse componist in een Engelse kathedraal.
Om de tweede Eucharist in deze week: ook op 1 januari!
norwich-01
Maar ook om de prachtige stad Norwich met zijn middeleeuwse straten en mooie hoekjes, met zijn interessante geschiedenis, ooit Engelands 2e stad. Groot geworden door wolindustrie en -handel, tot ontwikkeling gebracht door experts uit de Lage Landen. En met het mooie kasteel dat de stad domineert, nu een interessant museum.
norwich-03
Maar vooral: om de combinatie van muziek, historie en de gezelligheid van een groep gelijkgestemden tijdens een heel donkere week.
Volgende jaarwisseling….? York! Here we come!

Immie Klaver

2015 Studiedag Evensong (31 januari)

workshop-04
Wat doe je als je op 31 januari jarig bent er een aantrekkelijke studiedag Evensong is? Je stuurt je vrouw en je zus naar de studiedag, zodat ze eindelijk aan den lijve kunnen ondervinden wat dat nou is, zingen in een Evensong. En dat ook nog onder deskundige leiding van Katherine Dienes. Zélf trek je een eigen plan en zorgt ervoor dat je familie in alle rust aan de studiedag kan deelnemen. Dat er dan ook nog ter ere van jouw verjaardag Happy birthday wordt gezongen door bijna 60 enthousiaste zangers, terwijl je er zelf niet bij bent, is jammer, maar helaas.

De deelnemers waren zelfs uit delen van het land gekomen waar die ochtend sneeuw lag, maar vrijwel iedereen was op tijd om te beginnen aan de warming-up. Katherine nam daarvoor ruim de tijd en had weer amusante tongbrekers verzonnen, zoals de Popocatepetl met de medeklinkers in wisselende volgorde, totdat je uitkwam bij copper bottom kettle. Tussen de oefeningen door kwam ook nog wat anatomie van het harde en zachte gehemelte langs, afgewisseld met het middenrif en de mondopening, die bij het zingen eigenlijk niet groter hoeft te zijn dan de dikte van één vinger. Het inzingen werd afgesloten met de nabootsing van de klank van vuurpijlen (fireworks in het jargon), wat in geval van tijdgebrek op zichzelf al voldoende is om in te zingen.

Daarna begon het eigenlijke werk. Hymn 351 werd gezongen zoals gebruikelijk in Engeland. Couplet 1 en 5 eenstemmig, de andere in de zetting (harmony). Daarbij moet wel worden vermeld dat de eenstemmigheid van de laatste strofe werd verfraaid door een bovenstem. Bij het instuderen daarvan kregen we en passant ook nog tips voor het zingen from scratch: let op de toonsoort en de belangrijke tonen daarbinnen (do en sol; tonica en dominant) én onthoud de hoogte van de noten die je al eerder hebt gezongen.

workshop-03

Katherine vertelde dat Bairrstow een van haar favoriete componisten is en dat ze daarom zowel de Canticles als de anthems uit zijn composities had gekozen. Bij het eerste doorzingen bleek de ondersteuning van het orgel (vakkundig bespeeld door Mattijs de Vreugd, vandaag met Gerrit de Vries als registrant) een factor van betekenis te zijn. Slim bedacht was de volgorde van studie: we begonnen met het Glory van het Magnificat, omdat daarin enkele muzikale thema’s staan die je bij het zingen van het eigenlijke Magnificat aangenaam bekend voorkomen. Minder aangenaam was de verrassing van de verdeling van de grote groep deelnemers in Dec. en Cant. Partijgenoten die nét aan elkaar waren gewend en hadden geconstateerd wat ze aan elkaar hadden, werden nu definitief uit elkaar gehaald. Dat maakte de rest van de dag voor sommigen (in)spannender dan eerder.

Desondanks gingen we moedig verder en toen de lunchpauze aanbrak (na ruim twee uur ononderbroken zingen!) was er al heel wat bereikt: de Canticles, Hymns en de Preces waren grondig doorgenomen. De vaart zat er goed in, maar toch was er voldoende tijd om te genieten van de culinaire overvloed die ons werd voorgezet: twee soorten soep, meerdere soorten brood, heerlijk beleg, koffie, thee, melk , sap en een grote keuze aan fruit. Minstens drie sterren waard!

Klokslag 13.00 ging de workshop weer door. We maakten kennis met Though I speak with the tongues of men, een mooie bewerking van highlights uit 1 Kor. 13 en daarom een aanrader voor huwelijksdiensten. Opvallend aan de tekst is dat niet wordt gesproken van ‘love’, maar van ‘charity’. De achtergronden daarvan kwamen niet aan de orde; het ging om de noten: goed zingbaar, geen extreme hoogten of diepten, ruimschoots éénstemmigheid, tweestemmigheid en bescheiden vierstemmigheid, tekstplaatsing bijna overal gelijktijdig, behalve op het punt waar de tekst now I know in part vraagt om uitbeelding op verschillende momenten. Grappig is dat in part in het Engels ook ‘per partij’ kan betekenen en dus ook dáárom al om aparte plaatsing vraagt…
workshop-01

Bij het doornemen van de Responses liet Katherine haar grote ervaring met dit soort repertoire blijken in verrassende adviezen: Don’t listen to the priest, but concentrate on what is to come. Ze liet aan het eind van een regel stoppen en direct de volgende koorinzet zingen; na de eerste keer doornemen zong ze een willekeurige regel van de voorzang, zodat ze het koor trainde in alertheid en flexibiliteit: wat moet nu ons antwoord zijn?

En hoe het ook ging, de reactie was steeds positief: well done, good! Daarna op een aangename manier corrigerende opmerkingen en opbouwende kritiek. Klap op de vuurpijl daarbij was dat Katherine de lijst met muziektermen die Sjouke had gemaakt, op een bijzondere manier gebruikte. De lijst was bedoeld om de deelnemers snel de betekenis van bepaalde vreemde Engelse muziektermen te laten opzoeken, maar Katherine probeerde zoveel mogelijk het Nederlandse jargon te gebruiken. Sinds de workshop zal ze ongetwijfeld in Guildford pronken met termen als ‘kwartnoot-met-punt’ en ‘achtste rust’.

De tijd vloog! De theepauze kwam al in zicht toen we begonnen aan het doornemen van de psalm. Als je dat nog nooit eerder had gedaan, was dit een sprong in het diepe: roeien met de riemen die je hebt! Helaas was de tekst van deze middellange psalm (17 verzen) niet helemaal correct in het muziekboekje terechtgekomen, zodat er ter plekke ook nog wat moest worden verbeterd. Uiteindelijk klonk de psalm correct, maar wat aarzelend.

Ook Katherine had door dat de theepauze eraan kwam, dus mochten we daaraan pas beginnen als de anthem I sat down was doorgenomen en nog één keer het Magnificat foutloos was gezongen. Dat lukte, en de beloning was smakelijk: echte scones, met jam en cream. Uiteraard met een jolly cup of tea!
workshop-02[wpdevart_like_box profile_id=”” connections=”6″ width=”300″ height=”550″ header=”0″ locale=”en_US”]

De dag werd besloten met een Evensong. Het gehele ingestudeerde programma kwam langs, in een bijna Engels tempo. Voorganger Hans Ruijter had de lezingen voor de zondag gekozen, die in het Nederlands werden gelezen, evenals de voorbede. Verder was de Evensong geheel in het Engels, waarbij Katherine niet alleen als dirigent fungeerde, maar ook als precentor. Over multi-tasken gesproken!
De toehoorders –onder wie de inmiddels gearriveerde jarige- waren onder de indruk van de dienst, maar ook van de kwaliteit van de geboden muziek. Wat kun je in één dag veel bereiken!
Ton Tromp