Choral Evensong

Choral Evensong Format Grote Kerk Leeuwarden

Koorgebed (zie bijlage)

Allen gaan staan
Processiehymn (zie bijlage)

Openingswoorden:

Vg: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Broeders en zusters
Belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God.
Allen: Wij belijden voor God en voor elkaar
Wat wij misdeden
In woord en gedachte
In doen en laten
Toon, Heer, Uw barmhartigheid
En schenk uw heil.
Vg.: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Allen: Amen

Preces
Priest: O Lord, open thou our lips.
Answer: And our mouth shall show forth thy praise.
Priest: O God, make speed to save us.
Answer: O Lord, make haste to help us.
Priest: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost,
Answer: as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Priest: Praise ye the Lord
Answer: The Lord’s Name be praised.

Vertaling
v: Heer, open mijn lippen.
k: Mijn mond zal zingen van uw eer.
v: God, kom mij te hulp.
k: Heer, haast U mij te helpen .
v: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
k: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
v: Loven wij de Heer.
k: De naam van de Heer zij geprezen.

Allen gaan zitten

Inleidende improvisatie
Berijmde psalm (zie bijlage)
Onberijmde psalm (zie bijlage)

Eerste lezing uit het Oude Testament (zie bijlage)

Magnificat (zie bijlage)
My soul doth magnify the Lord: and my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
For he hath regarded : the lowliness of his handmaiden.
For behold, from henceforth : all generations shall call me blessed.
For he that is mighty hath magnified me : and holy is his Name.
And his mercy is on them that fear him : throughout all generations.
He hath showed strength with his arm : he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat : and hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things : and the rich he hath sent empty away.
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel :
as he promised to our forefathers, Abraham and his seed, for ever.
Glory be to the Father, and to the Son : and to the Holy Ghost
As it was in the beginning, is now, and ever shall be : world without end. Amen.

Vertaling
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tweede lezing uit het Nieuwe Testament (zie bijlage)
Nunc dimittis (zie bijlage)
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace : according to thy word.
For mine eyes have seen : thy salvation,
Which thou hast prepared : before the face of all people;
To be a light to lighten the Gentiles : and to be the glory of thy people Israel.
Glory be to the Father, and to the Son : and to the Holy Ghost
As it was in the beginning, is now, and ever shall be : world without end. Amen.

vertaling:
Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heengaan.
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat Gij hebt bereid voor de volken:
het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Allen gaan staan
Credo tekst lied 340d

Responses
Priest: The Lord be with you.
Answer: And with thy spirit.
Priest: Let us pray.
Answer: Lord, have mercy upon us.
Christ, have mercy upon us.
Lord, have mercy upon us.

Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, But deliver us from evil. Amen.
Priest: O Lord, shew thy mercy upon us.
Answer: And grant us thy salvation.
Priest: O Lord, save the King.
Answer: And mercifully hear us when we call upon thee.
Priest: Endue thy Ministers with righteousness.
Answer: And make thy chosen people joyful.
Priest: O Lord, save thy people.
Answer: And bless thine inheritance.
Priest: Give peace in our time, O Lord.
Answer: Because there is none other that fighteth for us, but only thou, O God.
Priest: O God, make clean our hearts within us.
Answer: And take not thy Holy Spirit from us.

Vertaling
v: De Heer zij met u.
k: En met uw geest.
v: Laat ons bidden.
k: Heer, ontferm u, Christus ontferm u, Heer ontferm u.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen.
v: Heer, kom met uw genade over ons.
k: En schenk ons uw heil
v. O Heer, bewaar de koning.
k: En verhoor ons uit genade als wij tot U roepen.
v: Bekleed uw dienaren met rechtvaardigheid.
k: En vervul uw volk met blijdschap.
v: O Heer, red uw volk.
k: En zegen uw erfdeel.
v: Geef vrede in onze dagen, o Heer.
k: Want er is niemand die voor ons opkomt dan Gij alleen, o God.
v: Schep in mij een zuiver hart, o God.
k: En neem uw heilige Geest niet van ons weg.

Collects
Priest: The Collect of the Day: zie bijlage
… Answer: Amen.

The Collect for Peace:
O God, from whom all holy desires, all good counsels, and all just works do proceed,
give unto thy servants that peace which the world cannot give;
that both, our hearts may be set to obey thy commandments,
and also that, by thee, we being defended from the fear of our enemies
may pass our time in rest and quietness;
through the merits of Jesus Christ, our Saviour. Answer: Amen.

Priest: The Collect for Aid against all Perils:
Lighten our darkness, we beseech thee, o Lord;
and by thy great mercy defend us from all perils and dangers of this night;
for the love of thy only Son, our Saviour, Jesus Christ. Answer: Amen.

Vertaling
v: Gebed van de dag: zie bijlage

v: Gebed om vrede:
O God, van U zijn alle verlangens afkomstig, elke goede raad en alle goede werken.
Geef aan uw dienaren die vrede die de wereld niet geven kan,
zodat ons hart in staat mag zijn te gehoorzamen aan uw geboden,
en wij, door U bevrijd van de angst voor onze vijanden,
onze tijd in rust en vrede mogen doorbrengen;
omwille van Jezus Christus, onze Verlosser. Amen.

v: Gebed om hulp in alle gevaar:
Verlicht onze duisternis, zo smeken wij U, Heer;
en bescherm ons door uw grote genade
tegen alle dreiging en gevaar van deze nacht;
omwille van de liefde van Jezus Christus, uw enige Zoon, onze Verlosser. Amen.


Anthem (zie bijlage)
Voorbeden
Allen gaan staan
Hymn (zie bijlage)

Zegenbede
vg: De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven
allen: Amen.
vg: Loven wij de Heer.
allen: Wij danken God.

Allen gaan zitten
Voluntary (zie bijlage)

[whohit]-Choral Evensong-[/whohit]